De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes terzake van de door ADMINISTRATIE UIT HANDEN verleende diensten, dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.:

- Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

- De overeenkomst eindigt één maand na ontvangst van de schriftelijke opzegging door opdrachtgever.

- Betaling van ADMINISTRATIE UIT HANDEN vindt plaats per maand vooruit. Betaling van de eventuele extra gesprekskosten en andere bijkomende kosten vindt plaats per maand achteraf. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

- Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 45 Euro. Bij niet tijdige betaling is ADMINISTRATIE UIT HANDEN voorts gerechtigd tenminste 12 Euro administratiekosten in rekening te brengen.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct te staken wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan of zich andere conflictsituaties voordoen.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ADMINISTRATIE UIT HANDEN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

- Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterlijke macht in regio Antwerpen. Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

- Aanbiedingen en offertes van ADMINISTRATIE UIT HANDEN zijn altijd vrijblijvend en exclusief BTW. ADMINISTRATIE UIT HANDEN kan een offerte herroepen ook tien volle werkdagen na ontvangst van zowel de zogeheten Overeenkomst als de zogeheten Inschrijfformulier.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN zal zich bij het verrichten van haar omschreven diensten inspannen zoveel mogelijk in acht te nemen de gegevens en/of instructies weergegeven op het Inschrijfformulier. ADMINISTRATIE UIT HANDEN is echter niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van deze gegevens en/of instructies of voor het daarbij maken van fouten, behalve indien daarbij sprake is van opzet van ADMINISTRATIE UIT HANDEN.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, uit welke hoofde ook, als gevolg van verminking en/of vermissing van en/of (andere) fouten en/of vertragingen bij (het doorgeven van) berichten.

- De klant vrijwaart ADMINISTRATIE UIT HANDEN voor (de gevolgen van)iedere aansprakelijkheid van outsourcing jegens derden terzake.

- Tekortkoming door ADMINISTRATIE UIT HANDEN in de nakoming van een verbintenis krachtens de overeenkomst is niet aan ADMINISTRATIE UIT HANDEN toerekenbaar, indien die het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van ADMINISTRATIE UIT HANDEN gelegen omstandigheid als hoedanig in ieder geval geldt het uitvallen van diensten van de Telefoon, Elektriciteit en Internet (E-mail) provider.

- Alle schriftelijke en telefonische mededelingen van ADMINISTRATIE UIT HANDEN, gedaan aan het laatst opgegeven adres c.q. het laatst daarvoor opgegeven telefoonnummer van de klant, worden geacht de abonnee te hebben bereikt.

- Het Belgische recht is van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in de vestigingsplaats van ADMINISTRATIE UIT HANDEN behalve indien de Kantonrechter bevoegd is.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN houdt alle gegevens en updates betreffende de uitgevoerde opdracht tot maximaal zes maanden na afloop van de opdracht ter beschikking van de opdrachtgever.

- De voorbereidingstijd om een opdracht uit te voeren bedraagt minimaal 2 weken.

- Opdrachtgever draagt zorg voor verstrekking van de informatie met betrekking tot de opdracht zoals aangegeven in de offerte. Indien de belbestanden te laat in het bezit van ADMINISTRATIE UIT HANDEN zijn is zij gerechtigd leegloopuren aan opdrachtgever in rekening te brengen.

- ADMINISTRATIE UIT HANDEN is verplicht voor niet gebelde maar wel gereserveerde en ingeroosterde uren haar medewerkers uit te betalen. Aan de opdrachtgever wordt dan een leeglooptarief van 15,- Euro per uur in rekening gebracht voor die uren die niet gebeld zijn.